Algemenevoorwaarden
Winactie

Actievoorwaarden winactie - Kinderboekenweekfeest

Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor de winactie ‘Kinderboekenweekfeest’ (hierna: de “Actie”). Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de spelregels.

Algemeen
1. De Actie wordt georganiseerd door bol.com B.V. gevestigd te Utrecht (hierna: “bol.com”).
2. Door deelname aan de Actie gaan de ouders, verzorgers, voogd of andere wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemer aan de Actie (hierna: “Deelnemer”) akkoord met de Actievoorwaarden.
3. De Actie loopt van 1 september tot 20 september (hierna: de “Actieperiode”).

De prijs
4. De prijs die de Deelnemer kan winnen zijn twee kindertoegangskaarten voor het Kinderboekenweekfeest op 27 september in de Snorfabriek aan de Tweede Daalsedijk 14A (t.o. 151) te Utrecht (hierna: het “Evenement”). Per twee kinderen krijgt één begeleidende volwassene zonder toegangskaart entree.
5. Het Evenement vindt plaats op 27 september 2017.
6. De te winnen prijs wordt door bol.com aan 150 Deelnemers uitgereikt die naar oordeel van een onafhankelijke jury van bol.com de meest originele inzending hebben.
7. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht aan andere personen of worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten.

Wijze van deelname
8. Om deel te nemen aan deze Actie dient de Deelnemer via schrijf@bol.com voor 20 september te laten weten van welk boek de Deelnemer het meest heeft gegriezeld, en waarom.

Voorwaarden voor deelname
9. Een Deelnemer heeft de leeftijd van tussen de 0 en 15 jaar en heeft toestemming van (een) ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verkregen voor deelname.
10. Iedere Deelnemer kan maar éénmaal deelnemen.

De winnaars
11. De winnende Deelnemers (hierna: de Winnaars) worden rond 20 september 2017 door bol.com per e-mail op de hoogte gesteld.
12. De Winnaars dienen uiterlijk op 23 september 2017 te bevestigen dat zij op het Evenement aanwezig zullen zijn, bij gebreke waarvan de Prijs komt te vervallen en de Prijs aan een andere Deelnemer zal worden vergeven.
13. De ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer gaat ermee akkoord dat:
a) de Winnaar geheel voor eigen kosten en op eigen risico deelneemt aan het Evenement en bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk is voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het Evenement;
b) de Winnaar alleen toegang tot het Evenement verkrijgt onder begeleiding van een volwassene;
c) er tijdens het Evenement pers aanwezig kan zijn, er foto’s en video’s van gemaakt van de Winnaars zullen worden en dat bol.com deze foto’s en video’s tijdens en na het Evenement vrijelijk kan gebruiken zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn;
d) de door de Winnaar ingestuurde bijdrage gebruikt kan worden in alle door bol.com beheerde media;
Daarnaast garandeert de ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer dat de Winnaar gedurende het Evenement:
f) niet in strijd zal handelen met de geldende wet- en regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden; en
g) geen schade aan andere personen, bedrijven en/of zaken zal toebrengen.

Aansprakelijkheid
14. Ondanks de grootst mogelijke zorg die bol.com aan de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door bol.com openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen bol.com niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor bol.com in het leven roepen. Bol.com is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Bol.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. In geval het hiervoor bepaalde door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, dan zal bol.com alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan €100,-.
15. De ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer vrijwaart bol.com van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer en/of Winnaar.

Overig
16. De ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer geeft door insturen van de gegevens toestemming tot de verwerking van de door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens en gebruik van deze gegevens gedurende en alleen in het kader van de uitvoering van deze Actie gebruiken (met uitzondering van het bepaalde in artikel 13). Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Bol.com zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden verband houdende met de Actie en alleen verstrekken aan derden in verband met de uitvoering van de Actie.
17. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
18. Bol.com behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de Actie stop te zetten of de Actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en/of staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door bol.com bekend gemaakt worden via https://www.facebook.com/bolpuntcom.
19. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door bol.com.
20. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
21. Voor vragen en/of klachten over de Actie kan contact opgenomen worden met de bol.com klantenservice door te bellen met 030 310 4999 of een e-mail te sturen naar klantenservice@bol.com